Transport Sociosanitari Col·lectiu

Què és?

 

El  transport sociosanitari és un  transport adaptat de persones, sol·licitat amb una antelació mínima de 24 hores, amb coneixement  previ del lloc i el moment d’inici del transport i el lloc i el moment en que finalitza.

Aquest transport s’utilitza per dues finalitats:

1. Ús sanitari: Pacients que necessiten accedir a centres sanitaris per continuar un tractament regularment, fer-se una prova diagnòstica, etc, o al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària corresponent.

2. Ús social: transport de persones a les residencies sociosanitàries, als centres de dia o a d’altres destinacions de caire social.

Les persones que sol·licitin aquest transport han de complir aquests dos  criteri d’ús:

1. Que presentin problemes motrius, sensorials, mentals o altres causes mèdiques justificades que impedeixen que puguin accedir per ells mateixos a centres sanitaris o socials utilitzant mitjans de transport no adaptats.

2. Que els seus familiars i/o les persones cuidadores no tenen possibilitat d’efectuar els desplaçaments.

 

 Funcionament

 

En el nou Reglament de transport sanitari de 6 de juny de 2007 i el Pla Director del Transport Sanitari a Andorra s’estableix  un nou marc legal i una nova organització pel transport sanitari i, en concret, es fixa que és el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) qui realitza tots els serveis de transport sanitari, directament o bé delegant-lo a empreses públiques o privades.

Per tal d’adaptar el Servei de Transport Sociosanitari de la Creu Roja Andorrana a la nova normativa, es va signar  un conveni amb el Ministeri de Salut i Benestar i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

L’objectiu principal de la signatura d’aquest conveni és poder assegurar el servei a persones que presentin problemes motrius, sensorials, mentals o altres causes justificades que impedeixen que puguin accedir, per ells mateixos, a centres sanitaris o socials utilitzant mitjans de transport adaptats i que no puguin ser traslladats per familiars o amb el servei de línia regular d’autobusos.

p1000188-iloveimg-compressed-2

 

p1000210-iloveimg-compressed

 

 

Els principals punts estipulats al conveni són:

–    Coordinar l’accés al servei amb criteris mèdics i/o sociosanitaris, a traves de la Unitat Coordinadora del transport Programat (UCTP) del SAAS per tal de que aquest servei s’utilitzi de forma eficient i pugui ser accessible a totes les persones que realment ho necessitin.

L’activació del servei és fa mitjançant un imprès de demanda de servei, facilitat pel SAAS, a omplir pel metge tractant de l’usuari, pels Serveis Socials del país o pels responsables de les residències sociosanitàries i de caire social.

–     Aplicar la nova tarifa oficial, fixada pel M.I. Govern, en 40€ per servei de transport intern sociosanitari col•lectiu, dels quals 36€ els assumeix el SAAS i 4€ l’usuari.

 

Com accedir al servei?

 

Per accedir a aquest servei s’ha de fer arribar la demana amb l’imprès SOL·LICITUD DE TRANSPORT degudament omplerta pel  metge tractant de l’usuari, pels Serveis Socials del país o pels responsables de les residències sociosanitàries i de caire social al Centre Regulador del Hospital Nostra Sra. de Meritxell (tel. 871 116).

Si necessita un transport social  adaptat de manera no regular pot sol·licitar-lo directament a la Creu Roja Andorrana (tel. 808 225).

 

 

Tags: creu roja andorrana, transport sociosanitari